Tisca Chopra

Dibakar Banerjee and Payal Rohatgi
Preeti Jain and Madhur bhandarkar